احکام شگفت بهائیت

از جمله احکام بهائیت، که در کتاب گنجینه حدود و احکام ص 81 به آن پرداخته شده است، وضوی است که با شستن دستها تا مچ و سپس صورت و یک دعای یک خطی تشکیل می شود.
تا اینجای دستور، نسبت به دیگر احکام بهائی، چیز چندان عجیبی دیده نمی شود، لیکن از آن جا که هر طهارتی به صورتی باطل می شود، این وضو نیز باید مبطلاتی داشته باشد که دارد و در کتب بهائی از وجود این مبطلات سخن گفته شده است ولی اینکه این مبطل چیست و چگونه وضو را باطل می کند، مجهول و نامعلوم است.
البته ممکن است آن رساله ای میزرا حسینعلی هنگام تشریع احکام از آن استفاده می کرده، ناقص بوده و یا آن قسمتش را موش خورده باشد و او هم یادش نبوده که به وعده خود عمل کند و مبطلاتی را که گفته بیان کند مانند هزاران چیزی که یادش رفته است.
خود این فراموشی دلیل بر آن است که حسینعلی میرزا نمی تواند پیامبر باشد چون فراموشی سهوی و عمدی و بد قولی در پیامبران الاهی راه ندارد چون موجب سلب اعتماد پیروان می شود و به هیچ سخن او نمی توان اعتماد کرد.

1 Comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*


یک × پنج =